Tsuzuki Waza 1-30
   

 

 

1) Katatedori Tenshin

 1. Kokyunage
 2. Kirikaeshi
 3. Zemponage
 4. Kaitennage
 5. Ikkyo
 6. Yonkyo
 7. Nikyo (katameru)

2) Ushiro Katatedori

 1. Uragaeshi (static)
 2. Zemponage
 3. Koteoroshi (at 1st hand)
 4. Ikkyo
 5. Sankyo nage
 6. Koteoroshi (at 2nd hand)
 7. Shihonage

3) Ryotemochi

 1. Ikkyo (tenshin)
 2. Kokyunage (tenshin)
 3. Kokyunage hachinoji
 4. Zemponage
 5. Nikyo (irimi)
 6. Koteoroshi (katameru)
 7. Kokyunage (sankyo)

(uke hold nage arm to his chest)

4) Ryotedori

 1. Kokyunage
 2. Koteoroshi
 3. Kokyunage (sayu waza)
 4. Tenchinage irimi
 5. Tenchinage tenshin
 6. Zemponage
 7. Kirikaeshi

 
5) RyoKatadori

 1. Zemponage
 2. Kirikaeshi
 3. Kokyunage
 4. Sudori
 5. Kokyunage (turning)
 6. Nikyo
 7. Zemponage

6) Ushirodori

 1. Sankyo (hold on hips)
 2. Koteoroshi
 3. Sankyo
 4. Zemponage
 5. Hagaijime Kokyunage
 6. Koteoroshi (ushirotekubidori)
 7. Ikkyo (ushirotekubidori)

7) Shomenuchi

 1. Ikkyo irimi
 2. Ikkyo tenshin
 3. Kokyunage
 4. Shihonage
 5. Zemponage
 6. Kirikaeshi
 7. Sankyo

8)  Yokomenuchi

 1. Sudori
 2. Ojigi (bow)
 3. Kokyunage irimi
 4. Shihonage irimi
 5. Shihonage tenshin
 6. Zemponage
 7. Kokyunage hachinoji

9) Tsuki and Keri

 1. Tsuki Koteoroshi nage
 2. Tsuki Ikkyo irimi
 3. Tsuki hantai Koteoroshi nage
 4. Keri Kokyunage catching foot
 5. Keri Kokyunage without catching foot
 6. Low Mawashikeri
 7. High Mawashikeri

10) Taninzugake

 1. Ryotemochi Ikkyo
 2. Futarigake Zemponage
 3. Futarigake Kokyunage udemawashi
 4. Futarigake Seiretsu
 5. Futarigake Shihonage
 6. Sanningake Seiretsu
 7. Yoningake free

11) Katatedori

 1. Kokyunage irimi
 2. Kokyunage tenshin
 3. Uchiwanage
 4. Shihonage irimi
 5. Kaitennage irimi
 6. Ikkyo
 7. Kaitennage (external)

12) Ushiro Katatedori

 1. Sankyo (static)
 2. Shihonage tenshin (static)
 3. Kokyunage hachinoji
 4. Koteoroshi
 5. Makikaeshi large
 6. Makikaeshi direct
 7. Kirikaeshi

13) Ryotemochi

 1. Kokyunage irimi
 2. Kokyunage udemawashi
 3. Kokyunage hachinoji
 4. Tenshin Nikyo
 5. Shihonage
 6. Zemponage (hand down)
 7. Zemponage (hand up)

14) Ryotedori (Suwariwaza – Tachiwaza)

 1. Suwariwaza - Kokyunage (hand above)
 2. Suwariwaza - Kokyunage (hand under)
 3. Suwariwaza  - Zemponage
 4. Suwariwaza Kokyunage (throw far away, uke stands up in the 2nd attack)
 5. Handachi  Zemponage (swan)
 6. Handachi Ushiro Ryokatadori Zemponage
 7. Ryotedori Shihonage (start handachi, nage stand up and 2nd standing)

15) Ushiro Ryokatadori

 1. Kokyunage hachinoji static
 2. Kokyunage hachinoji dynamic
 3. Kokyunage
 4. Zemponage
 5. Ikkyo
 6. Koteoroshi
 7. Sankyo

16) Handachi

 1. Tachiwaza, uke attach to hold nage hips - nage block down
 2. Tachiwaza, uke attach to hold nage hips - Kaitennage
 3. Tachiwaza uke attach: try to hold nage legs (knee) – nage move back sitting on the knees (handachi) Zemponage
 4. Handachi Shomenuchi Kokyunage
 5. Handachi Munatsuki Koteoroshi katameru
 6. Handachi Keri – nage hold both legs
 7. Handachi Keri – nage hold one leg

17)  Katadori Menuchi

 1. Kokyunage static
 2. Kokyunage direct
 3. Kokyunage udemawashi
 4. Kokyunage hachinoji
 5. Nikyo
 6. Sankyo
 7. Zemponage

18) Yokomenuchi

 1. Kokyunage irimi
 2. Kokyunage jujinage (lead hand)
 3. Kokyunage atemi
 4. Shihonage tobikomi
 5. Koteoroshi irimi
 6. Koteoroshi tenshin
 7. Zemponage

19)  Tsuki

 1. Kokyunage irimi
 2. Zemponage
 3. Kokyunage Shomenuchi
 4. Kokyunage irimi
 5. Hantai tenshin Yokomenuchi
 6. Kokyunage irimi
 7. Kaitennage

20)  Jonage

 1. Kokyunage
 2. Zemponage
 3. Kirikaeshi
 4. Ashi Tzukui
 5. Nikyo
 6. Koteoroshi
 7. Shihonage
 8. Sakatemochi Zemponage
 9. Kokyunage - Futarigake
 10.  Kokyunage - Sanningake
 11.  Sanningake

21) Tantodori 1

 1. Munetsuki Koteoroshi
 2. Munetsuki Ikkyo
 3. Shomenuchi Koteoroshi
 4. Shomenuchi Kokyunage
 5. Yokomenuchi Shihonage
 6. Munetsuki Menuchi (static)
 7. Munetsuki Menuchi

22) Tantodori 2

 1. Ushiro Kubijime Sankyo
 2. Ushiro Kubijime Shihonage
 3. Ushirotsuki Koteoroshi
 4. Ushirotsuki Ikkyo
 5. Tsuki Zemponage
 6. Tsuki Kaitenage
 7. Sakatemochi Kokyunage Irimi
 8. Sakatemochi Gokyo

23) Bokkendori

 1. Shomenuchi Sudori - Kokyunage
 2. Shomenuchi Koteoroshi - Irimidori
 3. Yokomenuchi Kokyunage irimi
 4. Yokomenuchi Shihonage (one side)
 5. Tsuki Koteoroshi (one side)
 6. Tsuki Zemponage
 7. Tsuki Nikyo (one side)

24) Jodori

 1. Yokomenuchi zemponage
 2. Yokomenuchi shihonage
 3. Tsuki Kaeshi
 4. Tsuki Zemponage
 5. Tsuki Kirikaeshi
 6. Douchi Kokyunage
 7. Yokobarai Kokyunage

25) Jo + Bokken 1

26) Jo + Bokken 2

27) Happo Giri (with partner)

28)  Bokken Kumitachi 1

29) Bokken Kumitachi 2

30) Shinken (with partner)

From 25 to 30 it is useless to explain with words.  It is enough to look at video or at pratice.