Tsuzuki Waza
sr
en

A list of 30 tsuzuki waza by Yoshigasaki sensei + 2 additional tsuzuki waza.

Contents

 1. Katate dori tenshin
 2. Ushiro katate dori kubishime
 3. Katate dori ryotemochi
 4. Ryote dori
 5. Ryo kata dori
 6. Ushiro dori
 7. Shomenuchi
 8. Yokomenuchi
 9. Mune tsuki, keri
 10. Taninzu gake
 11. Katate dori
 12. Ushiro katate dori kubishime
 13. Katate dori ryotemochi
 14. Ryote dori
 15. Ushiro ryo kata dori
 16. Tachi waza, handachi waza
 17. Kata dori menuchi
 18. Yokomenuchi
 19. Mune tsuki
 20. Jo nage
 21. Tanto dori 1
 22. Tanto dori 2
 23. Bokken dori
 24. Jo dori
 25. First jo – bokken kata in parts
 26. Second jo – bokken kata in parts
 27. Bokken – bokken, first bokken kata
 28. Bokken – bokken kumitachi, second bokken kata
 29. Bokken – bokken kumitachi 1º
 30. Shin ken (bokken – bokken kumitachi 2º)
 31. Jo – bokken kumitachi
 32. Bo kata

1. Katate dori tenshin

 1. Kokyu nage onshi no gyoi
 2. Kokyu nage kiri kaeshi
 3. Zempo nage
 4. Uchi kaiten nage
 5. Ikkyo katameru
 6. Yonkyo katameru
 7. Nikyo katameru

2. Ushiro katate dori kubishime

 1. Ura gaeshi – static
 2. Zempo nage
 3. Kote oroshi – on the first arm
 4. Ikkyo
 5. Sankyo nage
 6. Kote oroshi – on the second arm
 7. Shiho nage – on the second arm

3. Katate dori ryotemochi

 1. Ikkyo tenshin – bending forwards
 2. Kokyu nage tenshin – bending forwards
 3. Kokyu nage tobikomi
 4. Zempo nage – "wave"
 5. Nikyo – at the diagonal arm
 6. Kote oroshi katameru
 7. Kokyu nage gyaku hanmi – sankyo ending

4. Ryote dori

 1. Kokyu nage maki kaeshi
 2. Kote oroshi – twisting hold from below
 3. Kokyu nage – sayu waza
 4. Tenchi nage irimi
 5. Tenchi nage tenshin
 6. Zempo nage – throw with the hand's edge
 7. Kokyu nage kiri kaeshi – throw with the hand's edge

5. Ryo kata dori

 1. Zempo nage
 2. Kokyu nage kirikaeshi
 3. Kokyu nage ojigi
 4. Kokyu nage sudori
 5. Kokyu nage tobikomi – turning along arm
 6. Nikyo katameru
 7. Zempo nage – on the arm

6. Ushiro dori

 1. Ushiro koshi dori sankyo
 2. Kote oroshi
 3. Sankyo
 4. Zempo nage
 5. Ushiro hagai jime kokyu nage tobikomi
 6. Ushiro ryo katate dori kote oroshi – arms pulled back
 7. Ushiro ryo katate dori ikkyo – arms pulled back

7. Shomenuchi

 1. Ikkyo irimi
 2. Ikkyo tenshin
 3. Kokyu nage tobikomi
 4. Shiho nage irimi
 5. Zempo nage
 6. Kokyu nage kiri kaeshi
 7. Sankyo uchi kaiten

8. Yokomenuchi

 1. Sudori
 2. Ojigi
 3. Kokyu nage irimi – sideways
 4. Shiho nage irimi
 5. Shiho nage tenshin
 6. Zempo nage – sudori nage (pass under the arm)
 7. Kokyu nage hachi no ji

9. Mune tsuki, keri

 1. Mune tsuki kote oroshi nage
 2. Mune tsuki ikkyo irimi
 3. Mune tsuki hantai tenkan kote oroshi nage
 4. Mae keri kokyu nage – catching the leg
 5. Mae keri kokyu nage uchiwanage
 6. Mawashi keri kokyu nage – at middle height
 7. Mawashi keri kokyu nage – high

10. Taninzu gake

 1. Katate dori ryote mochi ikkyo – in the direction of the attack
 2. Futari gake zempo nage
 3. Futari gake kokyu nage – udemawashi
 4. Futari gake kokyu nage seiretsu
 5. Futari gake shiho nage
 6. San nin gake kokyu nage seiretsu
 7. Yon nin gake randori

11. Katate dori

 1. Kokyu nage irimi
 2. Kokyu nage tenshin – changing the hold
 3. Kokyu nage uchiwanage
 4. Shiho nage irimi
 5. Uchi kaiten nage – in the direction of the attack
 6. Ikkyo irimi
 7. Soto kaiten nage

12. Ushiro katate dori kubishime

 1. Sankyo – on upper arm
 2. Shiho nage – on upper arm, tenshin from sankyo
 3. Kokyu nage tobikomi – like katate kosa dori
 4. Koteoroshi – like katate kosa dori
 5. Maki kaeshi – like katate kosa dori
 6. Maki kaeshi – short
 7. Kiri kaeshi – like katate kosa dori

13. Katate dori ryotemochi

 1. Kokyu nage irimi
 2. Kokyu nage udemawashi
 3. Kokyu nage hachi no ji
 4. Nikyo tenshin (outside)
 5. Shiho nage – from tenkan to irimi
 6. Zempo nage – step forward and throw
 7. Zempo nage – throw in opposite stance

14. Ryote dori

 1. Suwari waza kokyu nage – the arm above
 2. Suwari waza kokyu nage – the arm above
 3. Suwari waza zempo nage
 4. Suwari waza kokyu nage – throwing sideways: low and high
 5. Zagi handachi zempo nage hakuchi no mizumi (backwards over the head)
 6. Zagi handachi zempo nage – ushiro ryo kata dori
 7. Zagi handachi shiho nage irimi – with standing up and standing

15. Ushiro ryo kata dori

 1. Kokyu nage tobikomi – static, with a turn
 2. Kokyu nage tobikomi – dynamic, along a line
 3. Kokyu nage hikoki
 4. Zempo nage
 5. Ikkyo
 6. Koteoroshi
 7. Sankyo

16. Tachi waza, handachi waza

 1. Hold from the front at hips' height – ude mawashi nage
 2. Hold from the front at hips' height – soto kaiten nage
 3. Hold from the front around the knees – to zagi zempo nage
 4. Zagi handachi – shomenuchi kokyu nage tobikomi
 5. Zagi handachi – mune tsuki kote oroshi nage
 6. Zagi handachi – mawashi keri kokyu nage from inside
 7. Zagi handachi – mae keri kokyu nage from outside

17. Kata dori menuchi

 1. Kokyu nage – sayu waza (static)
 2. Kokyu nage irimi
 3. Kokyu nage – ude mawashi waza
 4. Kokyu nage hachi no ji
 5. Nikyo tenshin
 6. Uragaeshi sankyo nage
 7. Zempo nage

18. Yokomenuchi

 1. Kokyu nage irimi (happo entry)
 2. Kokyu nage juji nage (leading of ki)
 3. Kokyu nage – atemi
 4. Shiho nage irimi (tobikomi)
 5. Kote oroshi hachi no ji
 6. Kote oroshi tenshin
 7. Zempo nage (udekime nage)

19. Mune tsuki

 1. Kokyu nage irimi (with diagonal arm)
 2. Zempo nage ("wave")
 3. Kokyu nage shomenuchi
 4. Kokyu nage irimi (cutting with the hand at the same side)
 5. Yokomenuchi (from inside)
 6. Kokyu nage – uchiwa nage
 7. Kokyu nage – soto kaiten nage

20. Jo nage

 1. Kokyu nage irimi
 2. Zempo nage
 3. Kokyu nage kiri kaeshi
 4. Kokyu nage – ashi tzukui
 5. Nikyo
 6. Kote oroshi (both arms)
 7. Shiho nage irimi
 8. Sakate mochi zempo nage
 9. Futari gake kiri kaeshi kokyu nage
 10. Futari gake seiretsu kokyu nage
 11. San nin gake seiretsu kokyu nage
 12. San nin gake randori

21. Tanto dori 1

 1. Mune tsuki kote oroshi
 2. Mune tsuki ikkyo irimi
 3. Shomenuchi koteoroshi
 4. Shomenuchi kokyu nage tobikomi
 5. Yokomenuchi shiho nage irimi (atemi)
 6. Mune tsuki uchiwanage (catching the arm)
 7. Mune tsuki uchiwanage

22. Tanto dori 2

 1. Ushiro katate dori kubishime sankyo (on upper arm)
 2. Ushiro katate dori kubishime shiho nage (from sankyo)
 3. Ushiro tsuki kote oroshi
 4. Ushiro tsuki ikkyo irimi
 5. Mune tsuki zempo nage (wave)
 6. Mune tsuki soto kaiten nage
 7. Sakate mochi kokyu nage irimi (sideways)
 8. Sakate mochi gokyo

23. Bokken dori

 1. Shomenuchi sudori
 2. Shomenuchi kokyu nage tobikomi
 3. Shomenuchi kote oroshi nage
 4. Shomenuchi irimi dori kokyu nage
 5. Yokomenuchi kokyu nage irimi (both sides)
 6. Yokomenuchi shiho nage (one side)
 7. Mune tsuki kote oroshi nage (one side)
 8. Mune tsuki zempo nage (both sides)
 9. Mune tsuki nikyo (one side)

24. Jo dori

 1. Yokomenuchi zempo nage
 2. Yokomenuchi shiho nage irimi
 3. Mune tsuki kaeshi kokyu nage
 4. Mune tsuki zempo nage ("weaving")
 5. Mune tsuki kiri kaeshi kokyu nage (from koteoroshi entry)
 6. Mune tsuki kiri kaeshi kokyu nage (from ikkyo entry)
 7. Do uchi kokyu nage tobikomi
 8. Yoko barai kokyu nage tobikomi

25. First jo – bokken kata in parts

 1. Mune tsuki
 2. Tsuki zujo
 3. Hidari yokomenuchi
 4. Gyaku yokomenuchi
 5. Kaho tsuki ushiro muki
 6. Ushiro ni muite tsuki zujo
 7. Hidari yokomenuchi
 8. Gyaku yokomenuchi
 9. Kaho uchi ushiro muki
 10. Gyaku tsuki
 11. Gyaku yokomenuchi (migi)
 12. Mune tsuki
 13. Shomenuchi ushiro tsuki
 14. Haraige yoho uchi
 15. Sonomama tsuki (sakate tsuki)
 16. Tsuki zujo
 17. Kaho shomenuchi ushiro tsuki (kaho tsuki hiza)
 18. Ashi barai
 19. Kaho sakate tsuki (sonomama tsuki)
 20. Tsuki
 21. Joho uchi (hidari ashi sagari, migi shitakara, hidari haraige)
 22. Mochi kaetetsuki (gyaku tsuki)

26. Second jo – bokken kata in parts

 1. Mune tsuki
 2. Tsuki zujo
 3. Hidari yokomenuchi
 4. Mawashite migi uchi oroshi
 5. Migi yokomenuchi (gyaku)
 6. Tsuki zujo ushiro menuchi
 7. Hidari yokomenuchi (kaho)
 8. Mawashite migi uchi oroshi
 9. Migi yokomenuchi (gyaku)
 10. Tsuki zujo ushiro mochi
 11. Hidari yokomenuchi (kaho)
 12. Hidari kaho tsuki
 13. Migi kaho tsuki ushiro muki
 14. Tsuki ushiro komi
 15. Fumi fonde hidari yokomenuchi (kaho)
 16. Issenkai kiri barai zujo
 17. Migi shitakara hidari esukuiage (joho uchi)
 18. Sonomama tsuki (gyaku)
 19. Migi yokomenuchi
 20. Tsuki
 21. Joho uchi (hidari ashi sagari, migi shitakara, hidari haraige)
 22. Mochi kaete tsuki (gyaku tsuki)

27. Bokken – bokken, first bokken kata

 1. Seiza nuki uchi (shomenuchi – horizontally, then shomenuchi)
 2. Handachi nuki uchi (shomenuchi – horizontally, then shomenuchi)
 3. Chudan no kamae (ichi no tachi)
 4. Chudan no kamae (do uchi)
 5. Happo giri (with counting, uke assists in kata)
 6. Happo giri (without counting, uke away)
  1. Shomenuchi
  2. Sonomama tsuki hasaki o migi ni mukeru
  3. Ushiro o muite menuchi
  4. Sonomama tsuki hasaki o hidari ni mukeru
  5. Hidari yoko ni muite menuchi
  6. Sonomama tsuki hasaki o hidari ni mukeru
  7. Ushiro o muite menuchi
  8. Sonomama tsuki hasaki o hidari ni mukeru
  9. Naname yoko ni muite menuchi
  10. Ushiro o muite menuchi
  11. Hidari yoko ni muite menuchi
  12. Ushiro o muite menuchi
  • Yoko barai (not counted)

28. Bokken – bokken kumitachi, second bokken kata

 1. Tsuki – shomenuchi
 2. Ichi no tachi (to the left)
 3. Ichi no tachi (to the right)
 4. Hidari kesa gake renzoku uchi
 5. Migi kesa gake renzoku uchi
 6. Ushiro shomenuchi
 7. Tsuki
 8. Ushiro shomenuchi
 9. Tsuki
 10. Hidari kesa gake tobikomi
 11. Migi kesa gake tobikomi
 12. Tsuki
 13. Hidari kesa gake

29. Bokken – bokken kumitachi 1º

 1. Uke – kote
 2. Uke – kote, nage – irimi)
 3. Uke – kote, nage – irimi, uke – gyaku hanmi tsuki)
 4. Uke – kote, nage – irimi, uke – gyaku hanmi tsuki, nage – controls downwards
 5. Do uchi
 6. Gyaku do uchi
 7. Tsuki – tsuki
 8. Shomenuchi – shomenuchi (the arm)
 9. Yokomenuchi – gyaku yokomenuchi (uke attacks nage's right side first)

30. Shin ken (bokken – bokken kumitachi 2º)

 1. Shomenuchi (both uke and nage at the same time, from chu dan stance)
 2. Shomenuchi (uke – chu dan, nage – jo dan, at the same time)
 3. Shomenuchi (uke – jo dan, nage – ge dan, at the same time)
 4. Shomenuchi (uke – jo dan, nage – ge dan shomenuchi, ushiro shomenuchi)
 5. Nage – right hasso – yoko barai
 6. Nage – left hasso – yoko barai
 7. Nage – right hasso – yoko barai, then to a knee
 8. Nage – left hasso – yoko barai, then to a knee
 9. Yokomenuchi – gyaku yokomenuchi (nage attacks from his right side first)
 10. Yokomenuchi – gyaku yokomenuchi (without uke)

31. Jo – bokken kumitachi

 1. Kuri tsuke
 2. Kuri hanashi
 3. Tai atari irimi
 4. Gyaku te tsuki
 5. Kaeshi tsuki
 6. Tsuki hazushi uchi
 7. Tai hazushi uchi
 8. Gyaku te uchi
 9. Honte uchi
 10. Hiki otoshi uchi
 11. Maki otoshi uchi
 12. Do barai uchi

32. Bo kata