Tsuzuki Waza
sr
en

Spisak 30 tsuzuki waza učitelja Yoshigasaki-ja + 2 dodatne tsuzuki waze.

Sadržaj

 1. Katate dori tenshin
 2. Ushiro katate dori kubishime
 3. Katate dori ryotemochi
 4. Ryote dori
 5. Ryo kata dori
 6. Ushiro dori
 7. Shomenuchi
 8. Yokomenuchi
 9. Mune tsuki, keri
 10. Taninzu gake
 11. Katate dori
 12. Ushiro katate dori kubishime
 13. Katate dori ryotemochi
 14. Ryote dori
 15. Ushiro ryo kata dori
 16. Tachi waza, handachi waza
 17. Kata dori menuchi
 18. Yokomenuchi
 19. Mune tsuki
 20. Jo nage
 21. Tanto dori 1
 22. Tanto dori 2
 23. Bokken dori
 24. Jo dori
 25. Prva jo – bokken kata u delovima
 26. Druga jo – bokken kata u delovima
 27. Bokken – bokken, prva bokken kata
 28. Bokken – bokken kumitachi, druga bokken kata
 29. Bokken – bokken kumitachi 1º
 30. Shin ken (bokken – bokken kumitachi 2º)
 31. Jo – bokken kumitachi
 32. Bo kata

1. Katate dori tenshin

 1. Kokyu nage onshi no gyoi
 2. Kokyu nage kiri kaeshi
 3. Zempo nage
 4. Uchi kaiten nage
 5. Ikkyo katameru
 6. Yonkyo katameru
 7. Nikyo katameru

2. Ushiro katate dori kubishime

 1. Ura gaeshi – iz mesta
 2. Zempo nage
 3. Kote oroshi – na prvoj ruci
 4. Ikkyo
 5. Sankyo nage
 6. Kote oroshi – na drugoj ruci
 7. Shiho nage – na drugoj ruci

3. Katate dori ryotemochi

 1. Ikkyo tenshin – saginjanje
 2. Kokyu nage tenshin – saginjanje
 3. Kokyu nage tobikomi
 4. Zempo nage – „talas“
 5. Nikyo – na ukrštenoj ruci
 6. Kote oroshi katameru
 7. Kokyu nage gyaku hanmi – završnica sankyo

4. Ryote dori

 1. Kokyu nage maki kaeshi
 2. Kote oroshi – uvrnuti hvat odozdo
 3. Kokyu nage – sayu waza
 4. Tenchi nage irimi
 5. Tenchi nage tenshin
 6. Zempo nage – bacanje bridom ruke
 7. Kokyu nage kiri kaeshi – bacanje bridom ruke

5. Ryo kata dori

 1. Zempo nage
 2. Kokyu nage kirikaeshi
 3. Kokyu nage ojigi
 4. Kokyu nage sudori
 5. Kokyu nage tobikomi – okretanje po ruci
 6. Nikyo katameru
 7. Zempo nage – na ruci

6. Ushiro dori

 1. Ushiro koshi dori sankyo
 2. Kote oroshi
 3. Sankyo
 4. Zempo nage
 5. Ushiro hagai jime kokyu nage tobikomi
 6. Ushiro ryo katate dori kote oroshi – povučene ruke
 7. Ushiro ryo katate dori ikkyo – povučene ruke

7. Shomenuchi

 1. Ikkyo irimi
 2. Ikkyo tenshin
 3. Kokyu nage tobikomi
 4. Shiho nage irimi
 5. Zempo nage
 6. Kokyu nage kiri kaeshi
 7. Sankyo uchi kaiten

8. Yokomenuchi

 1. Sudori
 2. Ojigi
 3. Kokyu nage irimi – bočno
 4. Shiho nage irimi
 5. Shiho nage tenshin
 6. Zempo nage – sudori nage (prolaz ispod ruke)
 7. Kokyu nage hachi no ji

9. Mune tsuki, keri

 1. Mune tsuki kote oroshi nage
 2. Mune tsuki ikkyo irimi
 3. Mune tsuki hantai tenkan kote oroshi nage
 4. Mae keri kokyu nage – sa hvatanjem noge
 5. Mae keri kokyu nage uchiwanage
 6. Mawashi keri kokyu nage – poluvisoki
 7. Mawashi keri kokyu nage – visoki

10. Taninzu gake

 1. Katate dori ryote mochi ikkyo – u pravcu napada
 2. Futari gake zempo nage
 3. Futari gake kokyu nage – udemawashi
 4. Futari gake kokyu nage seiretsu
 5. Futari gake shiho nage
 6. San nin gake kokyu nage seiretsu
 7. Yon nin gake randori

11. Katate dori

 1. Kokyu nage irimi
 2. Kokyu nage tenshin – prehvat
 3. Kokyu nage uchiwanage
 4. Shiho nage irimi
 5. Uchi kaiten nage – u smeru napada
 6. Ikkyo irimi
 7. Soto kaiten nage

12. Ushiro katate dori kubishime

 1. Sankyo – na gornjoj
 2. Shiho nage – na gornjoj tenshin iz sankky-a
 3. Kokyu nage tobikomi – kao za katate kosa dori
 4. Koteoroshi – kao za katate kosa dori
 5. Maki kaeshi – kao za katate kosa dori
 6. Maki kaeshi – kratak
 7. Kiri kaeshi – kao za katate kosa dori

13. Katate dori ryotemochi

 1. Kokyu nage irimi
 2. Kokyu nage udemawashi
 3. Kokyu nage hachi no ji
 4. Nikyo tenshin (spolja)
 5. Shiho nage – iz tenkana u irimi
 6. Zempo nage – iskorak pa bacanje
 7. Zempo nage – bacanje u raskoraku

14. Ryote dori

 1. Suwari waza kokyu nage – ruka iznad
 2. Suwari waza kokyu nage – ruka ispod
 3. Suwari waza zempo nage
 4. Suwari waza kokyu nage – bacanje u stranu: dole i gore
 5. Zagi handachi zempo nage hakuchi no mizumi (u nazad preko glave)
 6. Zagi handachi zempo nage – ushiro ryo kata dori
 7. Zagi handachi shiho nage irimi – sa ustajanjem i gore

15. Ushiro ryo kata dori

 1. Kokyu nage tobikomi – iz mesta sa okretom
 2. Kokyu nage tobikomi – iz kretanja u pravcu
 3. Kokyu nage hikoki
 4. Zempo nage
 5. Ikkyo
 6. Koteoroshi
 7. Sankyo

16. Tachi waza, handachi waza

 1. Hvat od napred u visini kukova – ude mawashi nage
 2. Hvat od napred u visini kukova – soto kaiten nage
 3. Hvat od napred oko kolena – prelaz u zagi zempo nage
 4. Zagi handachi – shomenuchi kokyu nage tobikomi
 5. Zagi handachi – mune tsuki kote oroshi nage
 6. Zagi handachi – mawashi keri kokyu nage iznutra
 7. Zagi handachi – mae keri kokyu nage spolja

17. Kata dori menuchi

 1. Kokyu nage – sayu waza (iz mesta)
 2. Kokyu nage irimi
 3. Kokyu nage – ude mawashi waza
 4. Kokyu nage hachi no ji
 5. Nikyo tenshin
 6. Uragaeshi sankyo nage
 7. Zempo nage

18. Yokomenuchi

 1. Kokyu nage irimi (ulaz happo)
 2. Kokyu nage juji nage (vođenje ki-ja)
 3. Kokyu nage – atemi
 4. Shiho nage irimi (tobikomi)
 5. Kote oroshi hachi no ji
 6. Kote oroshi tenshin
 7. Zempo nage (udekime nage)

19. Mune tsuki

 1. Kokyu nage irimi (ukrštenom rukom)
 2. Zempo nage („talas“)
 3. Kokyu nage shomenuchi
 4. Kokyu nage irimi (sečenje rukom sa iste strane)
 5. Yokomenuchi (sa unutrašnje strane)
 6. Kokyu nage – uchiwa nage
 7. Kokyu nage – soto kaiten nage

20. Jo nage

 1. Kokyu nage irimi
 2. Zempo nage
 3. Kokyu nage kiri kaeshi
 4. Kokyu nage – ashi tzukui
 5. Nikyo
 6. Kote oroshi (na obe ruke)
 7. Shiho nage irimi
 8. Sakate mochi zempo nage
 9. Futari gake kiri kaeshi kokyu nage
 10. Futari gake seiretsu kokyu nage
 11. San nin gake seiretsu kokyu nage
 12. San nin gake randori

21. Tanto dori 1

 1. Mune tsuki kote oroshi
 2. Mune tsuki ikkyo irimi
 3. Shomenuchi koteoroshi
 4. Shomenuchi kokyu nage tobikomi
 5. Yokomenuchi shiho nage irimi (atemi)
 6. Mune tsuki uchiwanage (sa hvatom ruke)
 7. Mune tsuki uchiwanage

22. Tanto dori 2

 1. Ushiro katate dori kubishime sankyo (na gornjoj ruci)
 2. Ushiro katate dori kubishime shiho nage (iz sankky-a)
 3. Ushiro tsuki kote oroshi
 4. Ushiro tsuki ikkyo irimi
 5. Mune tsuki zempo nage („talas“)
 6. Mune tsuki soto kaiten nage
 7. Sakate mochi kokyu nage irimi (bočno)
 8. Sakate mochi gokyo

23. Bokken dori

 1. Shomenuchi sudori
 2. Shomenuchi kokyu nage tobikomi
 3. Shomenuchi kote oroshi nage
 4. Shomenuchi irimi dori kokyu nage
 5. Yokomenuchi kokyu nage irimi (obe strane)
 6. Yokomenuchi shiho nage (jedna strana)
 7. Mune tsuki kote oroshi nage (jedna strana)
 8. Mune tsuki zempo nage (obe strane)
 9. Mune tsuki nikyo (jedna strana)

24. Jo dori

 1. Yokomenuchi zempo nage
 2. Yokomenuchi shiho nage irimi
 3. Mune tsuki kaeshi kokyu nage
 4. Mune tsuki zempo nage („šniranje“)
 5. Mune tsuki kiri kaeshi kokyu nage (iz ulaza za koteoroshi)
 6. Mune tsuki kiri kaeshi kokyu nage (iz ulaza za ikkyo)
 7. Do uchi kokyu nage tobikomi
 8. Yoko barai kokyu nage tobikomi

25. Prva jo – bokken kata u delovima

 1. Mune tsuki
 2. Tsuki zujo
 3. Hidari yokomenuchi
 4. Gyaku yokomenuchi
 5. Kaho tsuki ushiro muki
 6. Ushiro ni muite tsuki zujo
 7. Hidari yokomenuchi
 8. Gyaku yokomenuchi
 9. Kaho uchi ushiro muki
 10. Gyaku tsuki
 11. Gyaku yokomenuchi (migi)
 12. Mune tsuki
 13. Shomenuchi ushiro tsuki
 14. Haraige yoho uchi
 15. Sonomama tsuki (sakate tsuki)
 16. Tsuki zujo
 17. Kaho shomenuchi ushiro tsuki (kaho tsuki hiza)
 18. Ashi barai
 19. Kaho sakate tsuki (sonomama tsuki)
 20. Tsuki
 21. Joho uchi (hidari ashi sagari, migi shitakara, hidari haraige)
 22. Mochi kaetetsuki (gyaku tsuki)

26. Druga jo – bokken kata u delovima

 1. Mune tsuki
 2. Tsuki zujo
 3. Hidari yokomenuchi
 4. Mawashite migi uchi oroshi
 5. Migi yokomenuchi (gyaku)
 6. Tsuki zujo ushiro menuchi
 7. Hidari yokomenuchi (kaho)
 8. Mawashite migi uchi oroshi
 9. Migi yokomenuchi (gyaku)
 10. Tsuki zujo ushiro mochi
 11. Hidari yokomenuchi (kaho)
 12. Hidari kaho tsuki
 13. Migi kaho tsuki ushiro muki
 14. Tsuki ushiro komi
 15. Fumi fonde hidari yokomenuchi (kaho)
 16. Issenkai kiri barai zujo
 17. Migi shitakara hidari esukuiage (joho uchi)
 18. Sonomama tsuki (gyaku)
 19. Migi yokomenuchi
 20. Tsuki
 21. Joho uchi (hidari ashi sagari, migi shitakara, hidari haraige)
 22. Mochi kaete tsuki (gyaku tsuki)

27. Bokken – bokken, prva bokken kata

 1. Seiza nuki uchi (shomenuchi – horizontalno pa shomenuchi)
 2. Handachi nuki uchi (shomenuchi – horizontalno pa shomenuchi)
 3. Chudan no kamae (ichi no tachi)
 4. Chudan no kamae (do uchi)
 5. Happo giri (sa brojanjem, uke prati katu)
 6. Happo giri (bez brojanja, uke je udaljen)
  1. Shomenuchi
  2. Sonomama tsuki hasaki o migi ni mukeru
  3. Ushiro o muite menuchi
  4. Sonomama tsuki hasaki o hidari ni mukeru
  5. Hidari yoko ni muite menuchi
  6. Sonomama tsuki hasaki o hidari ni mukeru
  7. Ushiro o muite menuchi
  8. Sonomama tsuki hasaki o hidari ni mukeru
  9. Naname yoko ni muite menuchi
  10. Ushiro o muite menuchi
  11. Hidari yoko ni muite menuchi
  12. Ushiro o muite menuchi
  • Yoko barai (ne broji se)

28. Bokken – bokken kumitachi, druga bokken kata

 1. Tsuki – shomenuchi
 2. Ichi no tachi (u levo)
 3. Ichi no tachi (u desno)
 4. Hidari kesa gake renzoku uchi
 5. Migi kesa gake renzoku uchi
 6. Ushiro shomenuchi
 7. Tsuki
 8. Ushiro shomenuchi
 9. Tsuki
 10. Hidari kesa gake tobikomi
 11. Migi kesa gake tobikomi
 12. Tsuki
 13. Hidari kesa gake

29. Bokken – bokken kumitachi 1º

 1. Uke – kote
 2. Uke – kote, nage – irimi)
 3. Uke – kote, nage – irimi, uke – gyaku hanmi tsuki)
 4. Uke – kote, nage – irimi, uke – gyaku hanmi tsuki, nage – kontrola na dole
 5. Do uchi
 6. Gyaku do uchi
 7. Tsuki – tsuki
 8. Shomenuchi – shomenuchi (ruka)
 9. Yokomenuchi – gyaku yokomenuchi (uke napada sa naše desne strane)

30. Shin ken (bokken – bokken kumitachi 2º)

 1. Shomenuchi (uke i nage istovremeno iz chu dan stava)
 2. Shomenuchi (uke – chu dan, nage – jo dan, istovremeno)
 3. Shomenuchi (uke – jo dan, nage – ge dan, istovremeno)
 4. Shomenuchi (uke – jo dan, nage – ge dan shomenuchi, ushiro shomenuchi)
 5. Nage – desni hasso – yoko barai
 6. Nage – levi hasso – yoko barai
 7. Nage – desni hasso – yoko barai pa na koleno
 8. Nage – levi hasso – yoko barai pa na koleno
 9. Yokomenuchi – gyaku yokomenuchi (nage napada sa svoje desne strane)
 10. Yokomenuchi – gyaku yokomenuchi (bez ukea)

31. Jo – bokken kumitachi

 1. Kuri tsuke
 2. Kuri hanashi
 3. Tai atari irimi
 4. Gyaku te tsuki
 5. Kaeshi tsuki
 6. Tsuki hazushi uchi
 7. Tai hazushi uchi
 8. Gyaku te uchi
 9. Honte uchi
 10. Hiki otoshi uchi
 11. Maki otoshi uchi
 12. Do barai uchi

32. Bo kata